เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
 
Pochai Municipality
 
ITA 2562
 
ตัวชี้วัดย่อย ITA 2562

ข้อมูลหน่วยงาน
1 โครงสร้างหน่วยงาน
2 ข้อมูลผู้บริหาร
3 อํานาจหน้าที่
4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์พื้นฐาน
8 Q&A
9 Social Network Social

แผนงานดำเนินงาน
10 แผนดำเนินงานประจำปี
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6 เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
13 คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจกรให้บริการ
17 E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ6เดือน
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
28 รายงานผลการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพือการป้องกันการทุจริต
36 การประเมิรความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40 รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

มาตราฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลตอสาธารณะ
43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนสียมีส่วนร่วม
44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหวางผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ


Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×