ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมูลนาค
 
นางสาวราตรี สังข์ลอย

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางจีรยา เชยชัยภูมิ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางณัฐิกา จริยา

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวยุวลักณณ์ ริวชัยภูมิ

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวมลธิรา หมั่นเรืองศรี

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุภาภรณ์ หอมดวง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวสาวิตรี กองม่วง

แม่บ้าน

Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×