แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลโพธิ์ไชย
 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 
ส่วนที่ 3.1 แบบ-ยท-01 และ ยท-02 (พ.ศ. 2561-2565)
 
ส่วนที่ 3.2 แบบ-ยท-03 (พ.ศ. 2561 - 2565)
 
ส่วนที่ 4 แก้ไขเป็นแผน 5-ปี พ.ศ.(2561-2565) สมบูรณ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล (พ.ศ. 2561-2565)
 
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองคลัง
 
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง
 
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน รวม
 
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน สำนักปลัด
 
งานกิจการสภา

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1/2562

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2/2562

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 2

Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×