โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ไชย
 
คณะผู้บริหาร

นายธนานันต์  สินอำนวยผล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางประเสริฐภร  จันทร์ภิรมย์

ครูชำนาญการ

นายทัพไทย  สินทร

ครูชำนาญการ

นางพรนภา   โสภาพรม

ครูชำนาญการ

 นางพรยมล  สำโรงลุน

ครู

 นางกมนทิพ  เรืองสุข

ครู

 นางหนูพิศ  ทุมสิงห์

ครู

 นางสาวชุติมา  ไพรศรี

ครู

 นางสาวศุภวรรณ  บุตรโคตร

ผู้ช่วยครู

 นายพงศธร  แนบตู้

ผู้ช่วยครู

 นางสาวกาญจนา  แนบตู้

ผู้ช่วยครู

 นางสาวกฤตพร  ดำเนตร

ผู้ช่วยครู

 นางสาวมธุรส  นาพยัพ

ผู้ช่วยครู

นางสาวรัชนก  สีหานาม

ผู้ช่วยครู

 นางสาวอุมาพร  นามบุดดี

ผู้ช่วยครู

นายจามร  แวงชัยภูมิ

ผู้ช่วยครู

 นางสาวศิริรัตน์  บุญเต็ม 

ผู้ช่วยครู

นางเพ็ญพักตร์  สุไชยสิทธิ์

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

นางสาวธิดาวรรณ์  คามตะสีลา

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

นางสาวนิภาภรณ์ สามหมอ 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี

นายธนชล  จิตนอำไพ

นักการภารโรง

นางสาวมาลัยวัลย์  ทิมา

แม่ครัว

นางสมเนื้อ  ตาปราบ

แม่ครัว


   Facebook โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ไชย

Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×