เกี่ยวกับหน่วยงาน

 
 การให้บริการ

 
 คลังความรู้

 
 กฎระเบียบ ข้อบังคับ

   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

คณะผู้บริหาร

นางธนานันท์   สินอำนวยผล

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

นางประเสริฐภร  จันทร์ภิรมย์  

  ครู  คศ.1

นางกมนทิพ  เรืองสุข

ครูผู้ช่วย

นางสาวธิดาวรรณ์  คามตะสีลา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจุฑาทิพย์  กิ่งแฝง

ผู้ช่วยครู

 นางสาวศุภวรรณ   บุตรโคตร

ผู้ช่วยครู

นางสาวเพ็ญพักตร์    สุไชยสิทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวหฤทัย  คำกอง

ครู  คศ.1

นางณัฐิกา  จริยา

ผู้ดูแลเด็ก

นายวีรวัฒน์  หาญกล้า

พนักงานขับรถยนต์

นายพงศธร   แนบตู้

ผู้ช่วยครู

นางสาวแสงรวี  เจริญชีพ

ผู้ช่วยครู

นางณัฐิกานต์    หาญกล้า

ครู  คศ. 3

นางพรยมล   สำโรงลุน

ครูผู้ช่วย

  นางสาวเกศริน  แนบตู้

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวกาญจนา   จันทะปะทัด

ผู้ช่วยครู

 นางสาวศิริพร   กั้นฝากลาง

ผู้ช่วยครู

Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×