โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
 
คณะผู้บริหาร

นายธนานันท์   สินอำนวยผล

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

นางประเสริฐภร  จันทร์ภิรมย์  

  ครู  คศ.1

นางสาวธิดาวรรณ์  คามตะสีลา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 นางสาวศุภวรรณ   บุตรโคตร

ผู้ช่วยครู

 นางสาวศิริพร   กั้นฝากลาง

ผู้ช่วยครู

นางสาวหฤทัย  คำกอง

ครู  คศ.1

นางณัฐิกา  จริยา

ผู้ดูแลเด็ก

นายพงศธร   แนบตู้

ผู้ช่วยครู

นางสาวเพ็ญพักตร์    สุไชยสิทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางณัฐิกานต์    หาญกล้า

ครู  คศ. 3

นางพรยมล   สำโรงลุน

ครูผู้ช่วย

นางสาวแสงรวี  เจริญชีพ

ผู้ช่วยครู

  นางสาวเกศริน  แนบตู้

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางกมนทิพ  เรืองสุข

ครูผู้ช่วย

นางสาวกาญจนา   จันทะปะทัด

ผู้ช่วยครู

นางสาวจุฑาทิพย์  กิ่งแฝง

ผู้ช่วยครู

นายวีรวัฒน์  หาญกล้า

พนักงานขับรถยนต์

Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×