อำนาจหน้าที่

 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่ต้องทำและอาจจัดทำในเขตเทศบาลตำบล ดังต่อไปนี้
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฏหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(1)รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

(2)ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

(3)รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(4)ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(5)ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

(6)ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

(7)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(8)บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(9)หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

มาตรา (51)ภายใต้บังคับแห่งกฏหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(1)ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

(2)ให้มีโรงฆ่าสัตว์

(3)ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

(4)ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

(5)บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฏร

(6)ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

(7)ให้มีและบำรุงการใช้ไฟฟ้าหรือแสงสว่างด้วยวิธีอื่น

(8)ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

(9)เทศพาณิชย์


Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×