ข่าวประชาสัมพันธ์

 
วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายเสาวฤทธิ์ คามกะสก นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้ร่วมพิธีเปิดงานโครงการไชยวานเกมส์ ประจำปี 2565
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย และมอบเงินสนับสนุนเสริมงานทักษะวิชาการ การกีฬา ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ไชย
ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
วันพ่อแห่งชาติ หรือวันที่ 5 ธันวาคม เวียนกลับมาอีกครั้ง เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ขอน้อมรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์อันเป็นรักยิ่งของปวงชนชาวไทยมิเสื่อมคลาย
ประกาศ เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
การจัดทำแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย #การลดขยะด้วยแนวคิด 3Rs
         3Rs  สามารถช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง ด้วยการลดการใช้ การนำกลับมาใช้ซ้ำ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs)  Reduce – ลดการใช้ (คิดก่อนใช้)ลดระดับการใช้ปัจจุบัน โดยลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง เช่น ลดการสร้างขยะในที่ทำงานReus...
เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้จัดกิจกรรมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ทุกวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อให้เห็นถึงอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ และเพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ

วันที่ 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
ตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ทุก ๆ ประเทศตระหนักถึงอันตราย และความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น จึงร่วมรณรงค์และป...
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องขอรับความช่วยเหลือได้ตามเบอร์โทร, เว็บไซต์, เว็บเพจหลักเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย และสามารถเข้ามาติดต่อที่สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้เลย
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย (รอบ 6 เดือน)
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธื์ไชย จังหวัดขอนแก่น
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 
แผนการประเมินความเสี่ยงประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
นโยบายการสร้างวัฒนธรรมองค์กร งดรับของขวัญ/กระเช้าในช่วงเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด "NO GIFT POLICY" ส่งความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพรหรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์แทน
 
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยได้ดำเนินการออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การจัดทำแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย #การลดขยะด้วยแนวคิด 3Rs
         3Rs สามารถช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง ด้วยการลดการใช้ การนำกลับมาใช้ซ้ำ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs)  Reduce – ลดการใช้ (คิดก่อนใช้)ลดระดับการใช้ปัจจุบัน โดยลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง เช่น ลดการสร้างขยะในที่ทำงานReuse – นำ...
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย (รอบ 12 เดือน)
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
 
โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมปลูกต้นไม่เฉิลมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
                                                                  ...
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (ลง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564)
ตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ทุก ๆ ประเทศตระหนักถึงอันตราย และความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น จึงร่วมรณรงค์และป...
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายงานไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
                                                                  ...
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
วันที่ 16 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้ร่วมกับโรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในเขตพื้นที่ บ้านโนนกระยอม บ้านกุดลอบ หมู่ที่ 3,8 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่และให้ความสำคัญของการเลือกตั้งฯในครั้งนี้
                          
วันที่ 15 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้ร่วมกับโรงเรียนบ้านโพธิ์ไชยเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในเขตพื้นที่ บ้านโพธิ์ไชย หมู่ที่ 4,6 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่และให้ความสำคัญของการเลือกตั้งฯในครั้งนี้
                       
วันที่ 12 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้ร่วมกับโรงเรียนสามหมอโนนทันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในเขตพื้นที่ บ้านสามหมอ-โนนทัน หมู่ที่ 1,2 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่และให้ความสำคัญของการเลือกตั้งฯในครั้งนี้
                  
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ไชยและโรงเรียนบ้านมูลนาคเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
                            
โครงการสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 5 มี.ค.2564 เวลา 13.40 น. คณะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ทต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย

ประกาศประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2563

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประกาศกำหนดระยะเวลาดำเนินการออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 และประกาศแต่งตั้งพนักงานสำรวจ

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และออกสำรวจเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
 
ข้อมูลสถิติผู้มาลงทะเบียนเด็กแรกเกิด และ เรื่อง ข้อมูลสถิติผู้มาลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ข้อมูลสถิติผู้มาลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ข้อมูลสถิติผู้มาลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
หลักเกณฑ์การขาดราชการ การลาและการมาทำงานสายประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง
 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
 
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
 
ส.ต.ท. ธีรนันท์ เหล่าคนค้า ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล
ส.ต.ท. ธีรนันท์ เหล่าคนค้า ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย จำนวน 12 คน

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
 
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้เสัยภายนอก (EIT)

เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2561

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561

ประกาศใช้ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และการปล่อยสัตว์

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 กิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ วัดกองศรีบ้านมูลนาค
        เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย โดยนางอุ่นเรือน สามหมอ ร่วมกับอำเภอโคกโพธิ์ไชย หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาตำบลโพธิ์ไชย ได้ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ วัดกองศรีบ้านมูลนาค ทำความสะอาดบริเวณวัดกองศรีบ้า...
ประชาสัมพันธ์สนามกีฬา หรือ ลานกีฬาของตำบลโพธิ์ไชย เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยได้จัดให้มีสนามกีฬาครบทุกหมู่บ้าน ปี 2562
1.บ้านสามหมอหมู่ที่ 1 และบ้านโนนทันหมู่ที่  2 ลานกีฬา / สนามกีฬาอยู่ที่โรงเรียนสามหมอโนนทัน2.บ้านมูลนาค หมู่ที่ ๗,๙,๑๐ ลานกีฬา / สนามกีฬา กลางอยู่ที่เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยและโรงเรียนบ้านมูลนาค๓. บ้านโนนกระยอม หมู่ที่ ๓ ลานกีฬา / สนามกีฬา อยู่ที่โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 4. บ้านกุดลอบ หมู่ที่...
ภาษีเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประจำปี พ.ศ.2562

ขั้นตอนและคำแนะนำเกี่ยวกับภาษีเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการประเมิน การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เรื่อง การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี (แผนการตรวจสอบภายใน)

เรื่อง เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย นำหน้ากากอนามัยออกจากจ่ายให้กับประชาชน
    เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้นำหน้ากากอนามัยจากผ้าที่ตัดเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 6,000 ชิ้น ได้ให้ตัวแทนหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ตัวแทน อสม. ออกจากจ่ายให้กับประชาชน ทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน แล้วนะครับ จะได้รับหน้ากากอนามัยทุกครัวเรือน อย่างน้อย ครัวเรือนละ 3 ชิ้น ได้แล้วก็ขอให้ใส่เวลาออกจากบ้...
เรื่อง ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (คำสั่งมอบหมายงาน)

เรื่อง เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประชาสัมพันธ์
         แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ( EIT ) ภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาน 2563
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่๒)

ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก ๔๔-๐๐๑ บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ ๕
   
งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2562

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้มีการประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที...
เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย รับสมัครพนักงานจ้าง 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย รับสมัครพนักงานจ้าง 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ 2563(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปี 2563
ดาวน์โหลดไฟล์
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561
 
รายงานผลการรับตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561
 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ปี 2561
  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงาน
  
แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2561
 
รูปภาพติดประกาศประชาสัมพันธ์การประกาศเจตจำนงการปฏิบัติงานด้วยความซื้อสัตย์ สุจริต
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ปี 2561

สรุปผลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2557-2559
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย (พ.ศ.2560-2564)
 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
 
นายกเทศมนตรีประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
 
นโยบายผู้บริหาร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน
   
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 12 เดือน  (รอบ 2)
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
Scan QR Code
ความรู้และขั้นตอนการชำระภาษี
 
การประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชยอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักประกันสัญญาที่ผู้รับจ้างไม่แจ้งความประสงค์ขอคืน

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชยอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักประกันสัญญาที่ผู้รับจ้างไม่แจ้งความประสงค์ขอคืน

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชยอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักประกันสัญญาที่ผู้รับจ้างไม่แจ้งความประสงค์ขอคืน

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชยอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่งานก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน (สน.ศท.อนุบาล๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จดหมายข่าว เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชยเรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ ปี ๒๕๖๐
รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ที่จะทำการขายทอดตลาด 
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
        
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×