สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

 
         เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  มีที่ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ 7 บ้านมูลนาค ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น  ห่างจากตัวอำเภอ ประมาณ 8 กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  76 กิโลเมตร   และห่างจากรุงเทพมหานครประมาณ  460  กิโลเมตร  มีพื้นที่  73.46  ตารางกิโลเมตร  หรือ  41,644  ไร่   ซึ่งมีอาณาเขตดังนี้

          ทิศเหนือ  จด เทศบาลตำบลบ้านโคก, ตำบลบ้านโคก และ ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
          ทิศใต้   จด อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น และอำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

          ทิศตะวันออก  จด ตำบลนาแพง  อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น และอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

          ทิศตะวันตก จดตำบลซับสมบูรณ์    อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

          เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  10  หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ไชยทั้งหมด ดังนี้
       เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  มีจำนวน   1,904  ครัวเรือน  ประชากรรวมทั้งสิ้น  7,184   คน   แยกเป็นชาย    3,607   คน    หญิง    3,577   คน   มีความหนาแน่นเฉลี่ย   97.79 คน/ตารางกิโลเมตร  

 การคมนาคมและการขนส่งเส้นทางคมนาคม ชุมชนเทศบาลตำบลโพธิ์ไชยมีการคมนาคมติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงได้สะดวกโดยเส้นทางรถยนต์ ดังนี้

- ทางหลวงหมายเลข 229 ที่เชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ถึงอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิโดยผ่านอำเภอบ้านไผ่  อำเภอชนบท  อำเภอมัญจาคีรี     อำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าสู่ถนน รพช.ขก.1011 ที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 เชื่อมระหว่างกิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย กับอำเภอคอนสวรรค์ เพื่อเข้าสู่เขตเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 จากอำเภอพระยืน มาเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 229 เข้าเข้าสู่ถนน รพช.ขก.1011 เพื่อเข้าสู่เขตเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

- ถนน รพช.ขก.1011 ที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 เชื่อมระหว่าง อำเภอโคกโพธิ์ไชย กับอำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  เริ่มจากตำบลบ้านโคก  ผ่านตำบลโพธิ์ไชย  ไปอำเภอคอนสวรรค์

- ถนนที่ใช้สัญจรไปมาในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง ถนนที่ใช้ติดต่อกันระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและถนนลูกรัง   ปัญหาของระบบและโครงข่ายถนนปัจจุบัน  ตลอดจนปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องจากการคมนาคมและขนส่งในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยไม่มากแยกเป็นลักษณะต่างๆได้ดังนี้

- สภาพถนนภาพพื้นผิวจราจรของถนนในหมู่บ้านส่วนใหญ่อยู่ในสภาพดีเพียงแต่บางสายทางมีการชำรุดและมีขนาดเขตทางคับแคบ

- ระบบและโครงข่ายถนน การเชื่อมโยงจราจรภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยดี

- การจราจร ไม่มีปัญหาการจราจรในพื้นที่เพราะหมู่บ้านที่แยกจากถนนสายหลัก และมีปริมาณการจราจรไม่คับคั่งการขนส่งผู้โดยสารปัจจุบัน การขนส่งผู้โดยสารของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ใช้รถยนต์ประจำทาง สายขอนแก่น – มัญจาคีรี – แก้งคร้อ รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กวิ่งระหว่างมัญจาคีรีกับอำเภอโคกโพธิ์ไชย และบางส่วนใช้รถยนต์ส่วนตัว

เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยมีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลคือ

        1) คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย

1.นายเสาวฤทธิ์  คามกะสก        นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย

2.นายสาคร   สายมณี               รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย

3.นายทองลี  สอนนำ                รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย 

4.นางสุจิตรา  ปรีชา                  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย

5.นายสังเวียน  อาธนู                ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย


       2) ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย

1. นายทรงศักดิ์  แก้วมูลมข         ประธานสภา 

2. นายสงการค์  เมินเมือง           รองประธานสภา 

3. นายภรรดร    โสชารี               สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

4. นายเมธี   แสนเรียน                สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

5. นายกมลชัย  ช่างแกะ             สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

6. นางนวลเดือน  เหล่าคนค้า      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

7. นางกรรณิการ์  บุตรสาร           สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

8. นายวิษณุ  มิ่งขวัญ                  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2

9. นายธีรวัฒน์  ชมชัยภูมิ             สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2

10. นายสุรินทร์   แสนคำภา         สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2

11. นางลำไย  มงคลพันธ์            สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2

12. นางชลิดา   ศรีพรม               สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2


Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×