ประกาศราคากลาง

 


ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลาดยางทางเข้าบ้านกุดรอบไปวัดสระทองหมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย (ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2566)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ศลล.ม.8 (ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2566)

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ศลล.ม.5 (ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2566)

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง คสล.ม.9 (ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2566)

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง คสล.ม.2 (ประกศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2566)

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง คสล.ม.7 (ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565)

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ไชย จำนวน ๙ โครงการ

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนลาดยางไปข้างวัดกองศรี) ม.๗

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการลงหินคลุก (จากรอบบ่อขยะไปบ้านหนองหญ้ารังกา) ม.๕

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการถมดินยกระดับถนนและลงลูกรังสายโนนเสือโคกไปกุดแข้ หมู่ที่ ๔,๖ ตำบลโพธิ์ไชย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนทางแยกไปป่าช้า) ม.๕

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการถมดินยกระดับถนนและลงลูกรังสายลาดยางไปปากทางห้วยสามหมอ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ไชย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการถมดินยกระดับถนนและลงลูกรังสายฮ่องเชือกไปขีโคกพระ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์ไชย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรดินพร้อมลงลูกรังสายนานางสำลีไปหนองแปน หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์ไชย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง จำนวน ๑๐ สาย ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ไชย

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนดินบริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย (อาคารหลังใหม่)

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (จากบ้านนางสมหมาย คุณแก้วไปบ้านนางน้อย) ม.๘

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (จากบ้านนางมะลิไปบ้านนางอ่อน) ม.๓

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (จากบ้านนางคำปอยไปสามแยกนายบุญส่ง เมินเมือง) ม.๖

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (จากบ้านนางสมจิตรไปแยกบ้านนายนิคม) ม.๗

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสส. (จากบ้านนางสมัยไปนานายปัญญา แดงด้วง) ม.๑๐

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ไชย จำนวน ๔ โครงการ

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ไชย จำนวน ๖ โครงการ

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำและขุดลอกคลองส่งน้ำ ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ไชย จำนวน ๒ โครงการ

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสส. (จากบ้านผู้ใหญ่บ้านไปสามแยกบ้านนายวสุ สามเชียง) ม.๖

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ไชย จำนวน ๕ โครงการ ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ไชยCopyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×