กองคลังเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

 
นางจุฑาทิพย์ กองหาโคตร

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสังวร แนบตู้

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวบังอร แนบตู้

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวเขมิสรา เขิมขันธ์

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางสาวชัชฎา กุลแก้ว 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางวิลาวัลย์ คามตะสีลา 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวเอมอร ฉิมเขียว  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอัมรินทร์ บุญอาจ

พนักงานสำรวจ

นางรัตนอมร ไชยงาม 

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวภิรมย์ญา พุ่มพึ่งศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางภิญญลักษณ์ ปรีชาเชาว์กุลศิริ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาววิภาพร เหล่าดิ้ม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×