กองคลังเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

 
นางจุฑาทิพย์ กองหาโคตร

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร 093-459-0366

นางวิลาวัลย์ คามตะสีลา 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โทร 087-223-8329

นางรัตนอมร ไชยงาม 

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทร 098-159-5164

นางภิญญลักษณ์ ปรีชาเชาว์กุลศิริ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

โทร 081-749-5708

นางสาวยุวธิดา  นันทวี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงานนางสาววิภาพร เหล่าดิ้ม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โทร 084-437-2871

นางสาวชัชฎา กุลแก้ว 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร 096-136-6673

นางสาวภิรมย์ญา พุ่มพึ่งศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

โทร 098-667-7880


นางสรวีย์  แขขุนทด

จ้างเหมาบริการทั่วไป


Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×