เกี่ยวกับหน่วยงาน

 
 การให้บริการ

 
 คลังความรู้

 
 กฎระเบียบ ข้อบังคับ

   กองคลังเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

นางจุฑาทิพย์ กองหาโคตร

ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง ๗)

นางสาวสังวร แนบตู้

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ๖

นางสาวบังอร แนบตู้

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๕

นางสาววิภาพร  เหล่าดิ้ม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

จ่าเอกเอกชัย กองจร

เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว

นางวิลาวัลย์ คามตะสีลา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายชุมพร แนบตู้

เจ้าพนักงานพัสดุ ๕

นางสาวพรรณิพร เสาหล่อน

ผู้ช่วยเจ้างานธุรการ

Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×