สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
 


นายทรงศักดิ์ แก้วมูลมุข
ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
เบอร์โทรศัพท์ 093-1949162
นายสงค์การ เมินเมือง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
เบอร์โทรศัพท์ 092-8833011
นายเมธี แสนเรียน
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
เบอร์โทรศัพท์ 092-5382839
นายวิรัตน์  มูลมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เขต ๑

นายสุรินทร์ แสนคำภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เขต ๒
เบอร์โทรศัพท์  065-0069435
นางกรรณิการ์ บุตรสาร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เขต ๑
เบอร์โทรศัพท์  087-2286429
นางลำใย มงคลพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เขต ๒
เบอร์โทรศัพท์ 089-2790849
นายกมลชัย ช่างแกะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เขต ๑
เบอร์โทรศัพท์ 080-9824451
นางชลิดา ศรีพรม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เขต ๒
เบอร์โทรศัพท์ 098-5278065
นางนวลเดือน เหล่าคนค้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เขต ๑
เบอร์โทรศัพท์ 083-7234933
นายธีรวัฒน์ ชมชัยภูมิ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เขต ๒
เบอร์โทรศัพท์ 089-2735369
นายวิษณุ มิ่งขวัญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เขต ๒
เบอร์โทรศัพท์ 099-0458850


Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×