ประวัติความเป็นมา

 

           เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้รับการยกฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป เดิมเทศบาลตำบลโพธิ์ไชยได้จัดขึ้นเป็นสภาตำบลโพธิ์ไชย และได้รับการปรับให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไชย เมื่อปี ๒๕๓๙ เดิมทีที่ตั้งหน่วยงานเป็นอาคารสภาตำบลอยู่พื้นที่บ้านมูลนาคหมู่ ๗ เมื่อเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานเป็นอาคารตึกชั้นเดียวอยู่ใกล้เคียงกับที่เดิม จนกระทั้งเมื่อปี ๒๕๕๔ บทบาทในการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่และหน้าที่ตามพระราชบัญญํติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจมีมากขึ้น ประกอบกอบมีบุคคลากรเพิ่มขึ้น เทศบาลจึงได้ทำการกู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงไทยสาขาบ้านไผ่เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ จำนวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นอาคารปูนสองชั้นซึ่งให้เป็นสถานที่ทำงานอยู่ในปัจจุบัน

       ปัจจุบันเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๙๙๙ บ้านมูลนาค หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น โดยห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ ๗๖ ก.ม. และห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางสายมิตรภาพ ๔๖๐ ก.ม. Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×