สำนักปลัดเทศบาล
 
สิบตำรวจโท ธีรนันท์   เหล่าคนค้า

ปลัดเทศบาล

นางขวัญชนก เรืองศรี

รองปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนักปลัด

นางวลัยภรณ์ นักมวย

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


พ.อ.อ. สายัน แก้วมูลมุข

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นายปรีดิวัฒน์ เนาว์แก้ว

เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตรฯ


นายอาทิตย์ เรืองสุข

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวปภาวดี สีล้อม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายทองสุน แก้วมูลมุข

พนักงานขับรถกู้ชีพ


นางสาวกาญจนา ทวีถิ่น

นักการภารโรง


นายไพบูรณ์ ปลูกชาลี

คนงานทั่วไป

นายสำราญ แคชัยภูมิ

คนงานทั่วไป


นางสาวมุยลี ย่อยดวงชัย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาววันวิสา กะภูพันธ์

นิติกรปฏิบัติการ


ว่าง 

ตำแหน่ง


นายวิทยา พิลาดี

พนักงานขับรถดับเพลิง


นางสาวสุมาลี แก้วมูลมุข

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสนั่น นาทา

พนักงานดับเพลิง


นายประสิทธิ์ ปาสานัย

พนักงานขับรถยนต์


นายวีระพงษ์ สีสุทอง

คนงานทั่วไป


นายผดุงเกียรติ นรมาตย์ 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวสุจิตรา  มูลวัต 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน


นายเชลงพจน์ ลือชัย 

เจ้าพนักงานการเกษตร


นางสาววิภาดา ทองดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางสาวสุพัตรา นิ่มพิลา

คนงานทั่วไป


นางสุนทร นันตะสงค์

พนักงานดับเพลิง


นายสิทธิโชค เหลืองประมวล

พนักงานขับรถยนต์


นายบุญมี ศรีธาตุ

คนงานทั่วไป


นางสาวศิริวรรณ ก้อนศรีษะ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางลำไย เจริญรบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

ว่าง 

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล


นางสาวสุมาลี พึ่งพันธุ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวหฤทัย สางชัยภูมิ

จ้างเหมาบริการ


นายสมคิด สอนสวาท

คนงานทั่วไป


นายธวัชชัย ปาสานัย

คนสวน


นายวิมล ขวาโคตร

คนงานทั่วไป


Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×