เกี่ยวกับหน่วยงาน

 
 การให้บริการ

 
 คลังความรู้

 
 กฎระเบียบ ข้อบังคับ

   สำนักปลัดเทศบาล

 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

สิบตำรวจโท ธีรนันท์   เหล่าคนค้า

ปลัดเทศบาล(นักบริหารเทศบาล ๘)


สำนักปลัดเทศบาล

นางขวัญชนก เรืองศรี

รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ๗)

นางวลัยภรณ์ นักมวย

นักพัฒนาชุมชน ๖ว

นายผดุงเกียรติ นรมาตย์

นักทรัพยากรบุคคล 

นางสาวรื่นกมล  ชลไพร

นิติกร 

นางสาวสุมาลี  พึ่งพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวมยุลี ย่อยดวงชัย

นักวิชาการศึกษา ๖ว

นางสาวศรีวรรณ ก้อนศรีษะ

นักจัดการงานทั่วไป 

นางสาววิภาดา  ทองดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวธณัชา  คามตะสีลา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางลำไย เจริญรบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสายันต์ แก้วมูลมุข

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

นายศักย์ศรณ์  แป้นชัยวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอาทิตย์  เรืองสุข

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×