สำนักปลัดเทศบาล
 


สิบตำรวจโท ธีรนันท์   เหล่าคนค้า

ปลัดเทศบาล
โทร 
089-711-0326

นางขวัญชนก เรืองศรี

รองปลัดเทศบาล
โทร 
098-607-0535

 นางสาวมยุลี  ย่อยดวงชัย

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายสิริวีรกานต์  รูปสูง

นักพัฒนาชุมชน

โทร 
084-976-4258

พ.อ.อ. สายัน แก้วมูลมุข

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

โทร 080-767-7605

นายสุรศักดิ์  การวงค์

เจ้าพนักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

นายอาทิตย์ เรืองสุข

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

โทร 061-074-8565

นางสาวปภาวดี สีล้อม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร 098-120-1365

นายประสิทธิ์ ปาสานัย

พนักงานขับรถยนต์

โทร 087-879-9919

นายสิทธิโชค เหลืองประมวล

พนักงานขับรถยนต์

โทร 091-832-8819

นายไพบูรณ์ ปลูกชาลี

คนงานทั่วไป

โทร 098-138-6356

นายศรายุทธ  ศิริมา

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการนางสาววันวิสา กะภูพันธ์

นิติกรปฏิบัติการ


โทร 086-257-6193

นายศักย์ศรณ์  แป้นชัยวงค์

เจ้าพนักงานธุรการ

โทร 097-341-9404

นายวิทยา พิลาดี

พนักงานขับรถดับเพลิง


โทร 088-323-7288

นางสาวสุพัตรา นิ่มพิลา

คนงานทั่วไป

โทร 089-576-7689

นางสุนทร นันตะสงค์

พนักงานดับเพลิง

โทร 061-023-3181

ว่าง

คนงานทั่วไปนายสำราญ แคชัยภูมิ

คนงานทั่วไป


นายผดุงเกียรติ นรมาตย์ 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทร 081-068-1797

นางสาวสุจิตรา  มูลวัต

นักวิชาการตรวจสอบภายใน


โทร 094-529-5678

นายเชลงพจน์ ลือชัย 

เจ้าพนักงานการเกษตร

โทร 063-130-5101

ว่าง 

ตำแหน่ง
นายทองสุน แก้วมูลมุข

พนักงานขับรถกู้ชีพ

โทร 062-196-0556

นางสาวกาญจนา ทวีถิ่น

นักการภารโรง

โทร 087-923-5462

นายบุญมี ศรีธาตุ

คนงานทั่วไป


ว่าง

จ้างเหมาบริการนางสาวศิริวรรณ ก้อนศรีษะ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทร 098-134-2708

นางลำไย เจริญรบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

โทร 089-841-7983

นางสาววิภาดา  ทองดี

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

โทร 088-741-0074

นางสาวสุมาลี พึ่งพันธุ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


โทร 098-241-8153

ว่าง

พนักงานดับเพลิงนายธวัชชัย ปาสานัย

คนสวน

โทร 087-879-4977

นายวิมล ขวาโคตร

คนงานทั่วไป

โทร 093-390-0889Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×