สำนักปลัดเทศบาล
 
สิบตำรวจโท ธีรนันท์   เหล่าคนค้า

ปลัดเทศบาล
โทร 
089-711-0326

นางขวัญชนก เรืองศรี

รองปลัดเทศบาล
โทร 
098-607-0535

นางสาวเอื้อง โคตรหนองปิง

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร 081-975-0852

นางสาวสายรุ่ง  หงษ์วิเศษ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทร 091-013-8403

ว่าง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

โทร -

พ.อ.อ. สายัน แก้วมูลมุข

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

โทร 080-767-7605

ว่าง

เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตรฯนายอาทิตย์ เรืองสุข

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

โทร 061-074-8565

นางสาวปภาวดี สีล้อม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร 098-120-1365

นายทองสุน แก้วมูลมุข

พนักงานขับรถกู้ชีพ

โทร 062-196-0556

นางสาวกาญจนา ทวีถิ่น

นักการภารโรง

โทร 087-923-5462

นายไพบูรณ์ ปลูกชาลี

คนงานทั่วไป

โทร 098-138-6356

นายสำราญ แคชัยภูมิ

คนงานทั่วไป


นางสาวมุยลี ย่อยดวงชัย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทร 
087-860-2640

นางสาววันวิสา กะภูพันธ์

นิติกรปฏิบัติการ


โทร 086-257-6193

ว่าง 

ตำแหน่งนายวิทยา พิลาดี

พนักงานขับรถดับเพลิง


โทร 088-323-7288

นางสาวสุมาลี แก้วมูลมุข

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร 061-162-3641

ว่าง

พนักงานดับเพลิงนายประสิทธิ์ ปาสานัย

พนักงานขับรถยนต์

โทร 087-879-9919

ว่าง

คนงานทั่วไปว่าง

จ้างเหมาบริการนายผดุงเกียรติ นรมาตย์ 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทร 089-841-7983

นางสาวสุจิตรา  มูลวัต

นักวิชาการตรวจสอบภายใน


โทร 094-529-5678

นายเชลงพจน์ ลือชัย 

เจ้าพนักงานการเกษตร

โทร 063-130-5101

นายศักย์ศรณ์  แป้นชัยวงค์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววิภาดา ทองดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

โทร 088-741-0074

นางสุนทร นันตะสงค์

พนักงานดับเพลิง

โทร 061-023-3181

นายสิทธิโชค เหลืองประมวล

พนักงานขับรถยนต์

โทร 091-832-8819

นายบุญมี ศรีธาตุ

คนงานทั่วไป


นางสาวศิริวรรณ ก้อนศรีษะ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทร 098-134-2708

นางลำไย เจริญรบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

โทร 089-841-7983

ว่าง 

เจ้าพนักงานสุขาภิบาลนางสาวสุมาลี พึ่งพันธุ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


โทร 098-241-8153

นางสาวสุพัตรา นิ่มพิลา

คนงานทั่วไป

โทร 089-576-7689

นายสมคิด สอนสวาท

คนงานทั่วไป

โทร 098-869-4521

นายธวัชชัย ปาสานัย

คนสวน

โทร 087-879-4977

นายวิมล ขวาโคตร

คนงานทั่วไป

โทร 093-390-0889

Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×