แผนอัตรากำลัง

 
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม

เรื่อง โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประจำปีงบประมาณ 2567 และมอบแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำ และไม่ควรทำ (Do’s&Don’t)

เรื่อง แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม พฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

เรื่อง แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประจำปีงบประมาณ 2566 และมอบแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำ และไม่ควรทำ (Do’s&Don’t)
 
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
 
คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
 
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
ผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖๔ พ.ศ.๒๕๕๙)
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ประจำปีงบประมาณ 2563
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
 
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2562

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
 
แผนดำเนินงานประจำปี 2561
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)
 
ร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558 - 2560 (ระบบแท่ง)
 
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558 - 2560
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558 - 2560
 


Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×