วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (การทำไม้กวาดดอกหญ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


 นำโดย นายเสาวฤทธิ์ คามกะสก นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (การทำไม้กวาดดอกหญ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ 
สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและพึ่งพาตนเองได้ 

 


Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×