เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หมู่ที่ 9 บ้านหนองใหญ่

       เพื่อพบปะและให้บริการประชาชนในพื่้นที่ตำบลโพธิ์ไชย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ระหว่างวันที่  20 - 27 มิถุนายน  2565  โดยมีกิจกรรม  ดังนี้

1. การประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  2566- 2570  
2. การรับชำระภาษีต่าง ๆ  
3. การขออนุญาติก่อสร้าง/ร้องทุกข์  
4. การลงทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้พิการและเด็กแรกเกิด 
5. การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคฯ และการให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาฯ

หมู่ที่ 9 บ้านหนองใหญ่


 


Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×