ประชาสัมพันธ์สนามกีฬา หรือ ลานกีฬาของตำบลโพธิ์ไชย เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยได้จัดให้มีสนามกีฬาครบทุกหมู่บ้าน ปี 2562

1.บ้านสามหมอหมู่ที่ 1 และบ้านโนนทันหมู่ที่  2 ลานกีฬา / สนามกีฬาอยู่ที่โรงเรียนสามหมอโนนทัน
2.บ้านมูลนาค หมู่ที่ ๗,๙,๑๐ ลานกีฬา / สนามกีฬา กลางอยู่ที่เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยและโรงเรียนบ้านมูลนาค
๓. บ้านโนนกระยอม หมู่ที่ ๓ ลานกีฬา / สนามกีฬา อยู่ที่โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 
4. บ้านกุดลอบ หมู่ที่ ๘  ลานกีฬา / สนามกีฬา  อยู่ที่กลางบ้านและวัด
5.บ้านโพธิ์ไชยหมู่ที่ ๔,๖อยู่ที่กลางบ้านและวัด
6.บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ ๕  ลานกีฬา / สนามกีฬา อยู่ที่โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชยลานกีฬา / สนามกีฬา อยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา

      
 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×