เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย นำโดยนายทองลี สอนนำ รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย นางสุจิตรา ปรีชา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย ร่วมกับอำเภอโคกโพธิ์ไชย

ร่วมกับอำเภอโคกโพธิ์ไชย ส่วนราชการ / หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาห้วยยอดทราย ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ บริเวณวัดป่าห้วยยอดทราย บ้านโนนคูณ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

 
Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×