ข่าวกิจกรรม
 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย โดยนางอุ่นเรือน  สามหมอ ร่วมกับอำเภอโคกโพธิ์ไชย หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลฯกำนันผู้ใหญ่บ้าน
   และจิตอาสาตำบลโพธิ์ไชย ได้ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสากำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะหนองสา หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ไชย  เพือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563                  ...
เรื่อง วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 โดยนางอุ่นเรือน สามหมอ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย /คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
 คณะครู นักเรียน รร.เทศบาลโพธิ์ไชย ร่วมกับประชาชนตำบลโพธิ์ไชย ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563         
วันที่ 29 กันยายน 2563 ทศบาลตำบลโพธิ์ไชย โดยนางอุ่นเรือน สามหมอ นายกเทศ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย
ได้ร่วมกิจกรรม โครงการฝึกอบรมให้ความรู้หนูน้อยฟันสวยด้วยตัวเรา           
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย โดยนางอุ่นเรือน สามหมอ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาตำบลโพธิ์ไชย
ได้ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา         
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย โดยนางอุ่นเรือน สามหมอ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาตำบลโพธิ์ไชย
ได้ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563   
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 วันที่ 10 มกราคม 2563
     โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การแสดงออกของเด็ก เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ 2563 วันที่ 10 มกราคม 2563
เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้ทำบุญตักบาตรเลี้ยงเพลพระ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563
   เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้ทำบุญตักบาตรเลี้ยงเพลพระ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯคณะอนุกรรมการกองทุนฯ
       โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯคณะอนุกรรมการกองทุนฯ และการบริหารจัดการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลโพธิ์ไชย ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวามคม 2562
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน แคป่าเกมส์ ครั้งที่ 4 Sport Day 2012
      กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน แคป่าเกมส์ ครั้งที่ 4 Sport Day 2012 โรงเรียนเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย วันที่ 19 ธันวาคม 2562
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
โดยมี นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอโคกโพธิ์ไชยเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เพื่อสืบสาน รักษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาน ของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบต่อไป ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานลูกจ้างเทศบาล คณะครูอาจารย์ นักเรียน ภายในเขตตำบลโพธิ์ไชย
กิจกรรมโครงการช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ประสบวาตะภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรมโครงการช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ประสบวาตะภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 25 - 28 มิถุนายน 2562
เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยนำโดยนางอุ่นเรือน สามหมอ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 25 - 28 มิถุนายน 2562 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ Cultures For Learning วัฒนธรรมเพื่การเรียนรู้
กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีวันที่ 3 มิ.ย. 2562
โครงการมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตะภัย ในช่วงวันที่ 16 - 17 เม.ย. 2562
โครงการมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตะภัย ในช่วงวันที่ 16 - 17 เม.ย. 2562
โครงการประเพณีสรงน้ำพระเจ้าใหญ่มงคลไชยวานประจำปี พศ.2562 ในวันที่ 16 เม.ย. 2562
โครงการประเพณีสรงน้ำพระเจ้าใหญ่มงคลไชยวานประจำปี พศ.2562 ในวันที่ 16 เม.ย. 2562
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีชุมชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ไชยวานเกมส์ ครั้งที่ 2
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีชุมชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ไชยวานเกมส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 1 - 12 เมษายน 2562
โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชยเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ในวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562         
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะและบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะและบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562
โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
          โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนายกอุ่นเรือน สามหมอ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบวุฒิบัตร ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย...
กิจกรรมวันคริสต์มาส ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
          กิจกรรมวันคริสต์มาส ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย โดยได้รับเกียรติจาก สิบตำรวจโท ธีรนันท์ เหล่าคนค้า ปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะครูและพนักงานเศบาลฃ
กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี อ.โคกโพธิ์ไชย
          ทอดกฐินสามัคคี อ.โคกโพธิ์ไชย ร่วมกับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไชยนำโดยท่านนายกอุ่นเรือน สามหมอ พร้อมด้วยประชาชนชาวตำบลโพธิ์ไชย โดยมีนายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย เป็นประธานในครั้งนี้
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
         นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณหนองน้ำสาธารณประโยชน์หนองทุ่มน้อย” บ้านมูลนาค หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้า...
วันที่ 28 พ.ย. 61 กิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 221 ปี
        เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จ.ขอนแก่น ปี 61 วันที่ 28 พ.ย. 61 ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 กิจกรรมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย
        เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย ใน วันที่ 11 ธันวาคม 2561
วันที่ 10 ธันวาคม 2561 กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จ.ขอนแก่น
       เทศาลตำบลโพธิ์ไชยเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ขอนแก่น นำโดยท่านนายกอุ่นเรือน สามหมอ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย ในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา      
วันที่ 1 ธันวาคม 2561 กิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี
        กิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านมูลนาค วันที่ 1 ธันวาคม 2561
กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
           พิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยมีนายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย เป็นประธานในพิธี วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชย&nbs...
กิจกรรมงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น
   กิจกรรมงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 วันที่ 17-25 พฤศจิกายน 2561
พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
          โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดวงแข อรรณนพพร เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้ พร้อมด้วย ท่าน สจ.มีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ และนางอุ่นเรือน สามหมอ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ลูกแคร์ป่าเกมส์ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×