ข่าวกิจกรรม
 


วันที่ 11 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย นำโดย นายเสาวฤทธิ์ คามกะสก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ได้จัดกิจกรรมโครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย นำโดย นายเสาวฤทธิ์ คามกะสก นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครู ได้ร่วมจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้การแสดงออกของเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายเพลพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567

วันที่ 15 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นำพาห่างไกลยาเสพติดของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
         นำโดย นายเสาวฤทธิ์ คามกะสก นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นำพาห่างไกลยาเสพติดของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเ...
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ออกติดตามผลการดำเนินงานของชุมชน

โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชนและโรงเรียน ประจำปี พ.ศ. 2566
         ในวันที่ 22 สิงหาคม  2566  เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น นำโดย นายเสาวฤทธิ์  คามกะสก  นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรม โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชนและโรง...
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (การทำไม้กวาดดอกหญ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 นำโดย นายเสาวฤทธิ์ คามกะสก นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (การทำไม้กวาดดอกหญ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและพึ่งพาตนเองไ...
วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยได้จัดโครงการให้ความรู้และรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ไชย ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านมูลนาค

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย นำโดย นายเสาวฤทธิ์ คามกะสก นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย และได้รับเกียรติจาก นายคฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย เป็นประธานในการเปิดงานโครงการปลูกต้นไม้ประจำปี 2566
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566  พร้อมคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้นำท้องที่และจิตอาสาตำบลโพธิิ์ไชย  ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 71 พรรษา 28...
วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายเสาวฤทธิ์ คามกะสก นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้ร่วมพิธีเปิดงานโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย (กรณีเหตุวาตภัย)
เพื่อมอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากภัยพิบัติ จำนวน ๗ หมู่บ้าน ๗๑ หลังคาเรือน เวลา ๙.๓๐ น. ณ เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ ประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิก ได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี 2530 จน...
เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย นำโดย นายเสาวฤทธิ์ คามกะสก นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566
 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเจ้าหน้าที่เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
ประเพณีสรงน้ำพระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาน ประจำปี 2566

โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยได้จัดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพธิ์ไชย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย และประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

วันที่ 4 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยจัดกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีไทย "ลอยกระทง" ณ สระน้ำหนองทุ่มใหญ่ บ้านมูลนาค ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลโพธิ์ไชยและผู้นำชุมชนท้องถิ่นตำบลโพธิ์ไชย
โครงการสร้างวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 ณ ถนนสายหลัก หน้าวัดป่าบ้านมูลนาค โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การจัดทำ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 15 ธ.ค. 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยได้มีพิธีรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 200 ถุง มอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
                   
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ คณะอนุกรรมการฯ ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) และการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลโพธิ์ไชย
              
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565

โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ไชย หมู่ที่ 1-10 วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565

เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย นำโดย นายเสาวฤทธิ์ คามกะสก นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย และได้รับเกียรติ จากนาย ธนณัฐ อาจิณกิจ นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย เป็นประธานในงาน เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาครัวเรือนเปราะบางในชุมชน
                  เพื่อให้คณะทำงานผู้จัดทำแผนมีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนลงในสมุดพกครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ในการพัฒนาให้มีสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุด ประจำปี พ.ศ. 2565
โครงการปลูกต้นไม้ประจำปี 2565 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ประจำปี พ.ศ.2565

โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน ประจำปี 2565 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลโพธิิ์ไชย หมู่ที่ 1-10 จำนวน 7 วัด
เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมขนบทำเนียมประเพณีที่สืบทอดต่อกันมายาวนานตั้งแต่โบราณกาล
เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หมู่ที่ 10 บ้านมูลนาค
       เพื่อพบปะและให้บริการประชาชนในพื่้นที่ตำบลโพธิ์ไชย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ระหว่างวันที่  20 - 27 มิถุนายน  2565  โดยมีกิจกรรม  ดังนี้1. การประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  2566- 2570  2. การรับชำระภาษีต่าง ๆ  3. การขออนุญาติก่อสร้...
เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หมู่ที่ 9 บ้านหนองใหญ่
       เพื่อพบปะและให้บริการประชาชนในพื่้นที่ตำบลโพธิ์ไชย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ระหว่างวันที่  20 - 27 มิถุนายน  2565  โดยมีกิจกรรม  ดังนี้1. การประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  2566- 2570  2. การรับชำระภาษีต่าง ๆ  3. การขออนุญาติก่อสร้...
เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หมู่ที่ 8 บ้านกุดลอบ
       เพื่อพบปะและให้บริการประชาชนในพื่้นที่ตำบลโพธิ์ไชย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ระหว่างวันที่  20 - 27 มิถุนายน  2565  โดยมีกิจกรรม  ดังนี้1. การประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  2566- 2570  2. การรับชำระภาษีต่าง ๆ  3. การขออนุญาติก่อสร้...
เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หมู่ที่ 7 บ้านมูลนาค
       เพื่อพบปะและให้บริการประชาชนในพื่้นที่ตำบลโพธิ์ไชย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ระหว่างวันที่  20 - 27 มิถุนายน  2565  โดยมีกิจกรรม  ดังนี้1. การประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  2566- 2570  2. การรับชำระภาษีต่าง ๆ  3. การขออนุญาติก่อสร้...
เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ไชย
       เพื่อพบปะและให้บริการประชาชนในพื่้นที่ตำบลโพธิ์ไชย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ระหว่างวันที่  20 - 27 มิถุนายน  2565  โดยมีกิจกรรม  ดังนี้1. การประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  2566- 2570  2. การรับชำระภาษีต่าง ๆ  3. การขออนุญาติก่อสร้...
เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้ารังกา
       เพื่อพบปะและให้บริการประชาชนในพื่้นที่ตำบลโพธิ์ไชย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ระหว่างวันที่  20 - 27 มิถุนายน  2565  โดยมีกิจกรรม  ดังนี้1. การประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  2566- 2570  2. การรับชำระภาษีต่าง ๆ  3. การขออนุญาติก่อสร้...
เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ไชย
       เพื่อพบปะและให้บริการประชาชนในพื่้นที่ตำบลโพธิ์ไชย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ระหว่างวันที่  20 - 27 มิถุนายน  2565  โดยมีกิจกรรม  ดังนี้1. การประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  2566- 2570  2. การรับชำระภาษีต่าง ๆ  3. การขออนุญาติก่อสร้...
เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หมู่ที่ 3 บ้านโนนกระยอม
       เพื่อพบปะและให้บริการประชาชนในพื่้นที่ตำบลโพธิ์ไชย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ระหว่างวันที่  20 - 27 มิถุนายน  2565  โดยมีกิจกรรม  ดังนี้1. การประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  2566- 2570  2. การรับชำระภาษีต่าง ๆ  3. การขออนุญาติก่อสร้...
เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หมู่ที่ 2 บ้านโนนทัน
       เพื่อพบปะและให้บริการประชาชนในพื่้นที่ตำบลโพธิ์ไชย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ระหว่างวันที่  20 - 27 มิถุนายน  2565  โดยมีกิจกรรม  ดังนี้1. การประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  2566- 2570  2. การรับชำระภาษีต่าง ๆ  3. การขออนุญาติก่อสร้...
เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หมู่ที่ 1 บ้านสามหมอ
       เพื่อพบปะและให้บริการประชาชนในพื่้นที่ตำบลโพธิ์ไชย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ระหว่างวันที่  20 - 27 มิถุนายน  2565  โดยมีกิจกรรม  ดังนี้1. การประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  2566- 2570  2. การรับชำระภาษีต่าง ๆ  3. การขออนุญาติก่อสร้...
เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย นำโดยนายทองลี สอนนำ รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย นางสุจิตรา ปรีชา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย ร่วมกับอำเภอโคกโพธิ์ไชย
ร่วมกับอำเภอโคกโพธิ์ไชย ส่วนราชการ / หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาห้วยยอดทราย ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณวัดป่าห้วยยอดทราย บ้านโนนคูณ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย ได้ดำเนินกิจกรรมจัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  นำโดยนายเสาวฤทธิ์  คามกระสก  นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชยได้ดำเนินกิจกรรมจัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด้กปฐมวัยศูนพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  เพื่อเป็นการพบปะผู้ปกครองพร้อมให้โอวาท และมอบนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล...
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565

เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย รับเกียรติบัตร หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รางวัล ITA ระดับ A ประจำปีงบประมาณ 2564
         วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายเสาวฤทธิ์ คามกะสก นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย นายสาคร สายมณี  รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย และ ส.ต.ท. ธีรนันท์ เหล่าคนค้า ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย รับเกียรติบัตรหน่วย...
วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายทรงศักดิ์ แก้วมูลมุข ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 / 2565 ครั้งที่ 2
        วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายทรงศักดิ์ แก้วมูลมุข ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 / 2565 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโพธิ์ไชย โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ...
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 นายเสาวฤทธิ์ คามกะสก นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
       เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 นายเสาวฤทธิ์ คามกะสก นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายทรงศักดิ์ แก้วมูลมุข ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการ...
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย โดยนางอุ่นเรือน  สามหมอ ร่วมกับอำเภอโคกโพธิ์ไชย หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลฯกำนันผู้ใหญ่บ้าน
   และจิตอาสาตำบลโพธิ์ไชย ได้ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสากำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะหนองสา หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ไชย  เพือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563                  ...
วันที่ 17 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
วันที่ 17 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในเขตพื้นที่ บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 5 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่และให้ความสำคัญของการเลือกตั้งฯในครั้งนี้       &n...
วันที่ 29 กันยายน 2563 ทศบาลตำบลโพธิ์ไชย โดยนางอุ่นเรือน สามหมอ นายกเทศ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย
ได้ร่วมกิจกรรม โครงการฝึกอบรมให้ความรู้หนูน้อยฟันสวยด้วยตัวเรา           
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย โดยนางอุ่นเรือน สามหมอ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาตำบลโพธิ์ไชย
ได้ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา         
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย โดยนางอุ่นเรือน สามหมอ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาตำบลโพธิ์ไชย
ได้ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563   
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 วันที่ 10 มกราคม 2563
     โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การแสดงออกของเด็ก เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ 2563 วันที่ 10 มกราคม 2563
เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้ทำบุญตักบาตรเลี้ยงเพลพระ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563
   เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้ทำบุญตักบาตรเลี้ยงเพลพระ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯคณะอนุกรรมการกองทุนฯ
       โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯคณะอนุกรรมการกองทุนฯ และการบริหารจัดการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลโพธิ์ไชย ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวามคม 2562
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน แคป่าเกมส์ ครั้งที่ 4 Sport Day 2012
      กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน แคป่าเกมส์ ครั้งที่ 4 Sport Day 2012 โรงเรียนเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย วันที่ 19 ธันวาคม 2562
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
โดยมี นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอโคกโพธิ์ไชยเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เพื่อสืบสาน รักษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาน ของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบต่อไป ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานลูกจ้างเทศบาล คณะครูอาจารย์ นักเรียน ภายในเขตตำบลโพธิ์ไชย
กิจกรรมโครงการช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ประสบวาตะภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรมโครงการช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ประสบวาตะภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 25 - 28 มิถุนายน 2562
เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยนำโดยนางอุ่นเรือน สามหมอ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 25 - 28 มิถุนายน 2562 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ Cultures For Learning วัฒนธรรมเพื่การเรียนรู้
กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีวันที่ 3 มิ.ย. 2562
โครงการมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตะภัย ในช่วงวันที่ 16 - 17 เม.ย. 2562
โครงการมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตะภัย ในช่วงวันที่ 16 - 17 เม.ย. 2562
โครงการประเพณีสรงน้ำพระเจ้าใหญ่มงคลไชยวานประจำปี พศ.2562 ในวันที่ 16 เม.ย. 2562
โครงการประเพณีสรงน้ำพระเจ้าใหญ่มงคลไชยวานประจำปี พศ.2562 ในวันที่ 16 เม.ย. 2562
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีชุมชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ไชยวานเกมส์ ครั้งที่ 2
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีชุมชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ไชยวานเกมส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 1 - 12 เมษายน 2562
โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชยเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ในวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562         
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะและบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะและบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562
โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
          โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนายกอุ่นเรือน สามหมอ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบวุฒิบัตร ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย...
กิจกรรมวันคริสต์มาส ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
          กิจกรรมวันคริสต์มาส ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย โดยได้รับเกียรติจาก สิบตำรวจโท ธีรนันท์ เหล่าคนค้า ปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะครูและพนักงานเศบาลฃ
กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี อ.โคกโพธิ์ไชย
          ทอดกฐินสามัคคี อ.โคกโพธิ์ไชย ร่วมกับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไชยนำโดยท่านนายกอุ่นเรือน สามหมอ พร้อมด้วยประชาชนชาวตำบลโพธิ์ไชย โดยมีนายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย เป็นประธานในครั้งนี้
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
         นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณหนองน้ำสาธารณประโยชน์หนองทุ่มน้อย” บ้านมูลนาค หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้า...
วันที่ 28 พ.ย. 61 กิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 221 ปี
        เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จ.ขอนแก่น ปี 61 วันที่ 28 พ.ย. 61 ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 กิจกรรมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย
        เทศบาลตำบลโพธิ์ไชยเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย ใน วันที่ 11 ธันวาคม 2561
วันที่ 10 ธันวาคม 2561 กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จ.ขอนแก่น
       เทศาลตำบลโพธิ์ไชยเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ขอนแก่น นำโดยท่านนายกอุ่นเรือน สามหมอ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย ในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา      
วันที่ 1 ธันวาคม 2561 กิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี
        กิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านมูลนาค วันที่ 1 ธันวาคม 2561
กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
           พิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยมีนายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย เป็นประธานในพิธี วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชย&nbs...
กิจกรรมงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น
   กิจกรรมงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 วันที่ 17-25 พฤศจิกายน 2561
พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
          โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดวงแข อรรณนพพร เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้ พร้อมด้วย ท่าน สจ.มีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ และนางอุ่นเรือน สามหมอ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ลูกแคร์ป่าเกมส์ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561Copyright 2017 © เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  ALL Right Reserved.
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×