"ชุดคำพูด" (Theme Massage)
ข่าวสารการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลทุกกระทรวงดำเนินการเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน
ทำความดีเพื่อแม่ของแผ่นดิน
ร่วมโครงการปั่นเพื่อแม่กับคณะนายอำเภอโคกโพธิ์ไชย เมื่อ 11 สิงหาคม 2558
ทีมงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อประชาโพธิ์ไชย ศิวิไลยั่งยืน
"ชุดคำพูด" (Theme Massage)
ข่าวสารการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลทุกกระทรวงดำเนินการเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน
"ชุดคำพูด" (Theme Massage)
ข่าวสารการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลทุกกระทรวงดำเนินการเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน
"ชุดคำพูด" (Theme Massage)
ข่าวสารการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลทุกกระทรวงดำเนินการเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน
"ชุดคำพูด" (Theme Massage)
ข่าวสารการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลทุกกระทรวงดำเนินการเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน
"ชุดคำพูด" (Theme Massage)
ข่าวสารการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลทุกกระทรวงดำเนินการเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน
"ชุดคำพูด" (Theme Massage)
ข่าวสารการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลทุกกระทรวงดำเนินการเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน