เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย


สิบตำรวจโท ธีรนันท์   เหล่าคนค้า

ปลัดเทศบาล(นักบริหารเทศบาล ๘)

 

สำนักปลัดเทศบาล


นางขวัญชนก เรืองศรี

รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ๗)

 

นางวลัยภรณ์ นักมวย

นักพัฒนาชุมชน ๖ว

นางสาวมยุลี ย่อยดวงชัย

นักวิชาการศึกษา ๖ว


นางลำไย เจริญรบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายผดุงเกียรติ นรมาตย์

นักทรัพยากรบุคคล 


นางสาวศรีวรรณ ก้อนศรีษะ

นักจัดการงานทั่วไป 

นายสายันต์ แก้วมูลมุข

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 


นางสาวรื่นกมล  ชลไพร

นิติกร 


นางสาววิภาดา  ทองดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายศักย์ศรณ์  แป้นชัยวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุมาลี  พึ่งพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวธณัชา  คามตะสีลา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอาทิตย์  เรืองสุข

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page