คณะผู้บริหาร

  
 
 
  นางธนานันท์   สินอำนวยผล

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

นางประเสริฐภร  จันทร์ภิรมย์  

  ครู  คศ.1


นางสาวหฤทัย  คำกอง

ครู  คศ.1


นางณัฐิกานต์    หาญกล้า

ครู  คศ. 3

 


    นางกมนทิพ  เรืองสุข

            ครูผู้ช่วย

 

       นางณัฐิกา  จริยา

           ผู้ดูแลเด็ก

   

     นางพรยมล   สำโรงลุน

            ครูผู้ช่วย


นางสาวธิดาวรรณ์  คามตะสีลา

        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


    นายวีรวัฒน์  หาญกล้า

       พนักงานขับรถยนต์


   นางสาวเกศริน  แนบตู้

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


 นางสาวจุฑาทิพย์  กิ่งแฝง

           ผู้ช่วยครู


    นายพงศธร   แนบตู้

          ผู้ช่วยครู


นางสาวกาญจนา   จันทะปะทัด

           ผู้ช่วยครู


 นางสาวศุภวรรณ   บุตรโคตร

            ผู้ช่วยครู


   นางสาวแสงรวี  เจริญชีพ

             ผู้ช่วยครู


 นางสาวศิริพร   กั้นฝากลาง

              ผู้ช่วยครู


นางสาวเพ็ญพักตร์    สุไชยสิทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page