กองคลังเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย


นางจุฑาทิพย์ กองหาโคตร

ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง ๗)

นางสาวสังวร แนบตู้

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ๖


จ่าเอกเอกชัย กองจร

เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว


นายชุมพร แนบตู้

เจ้าพนักงานพัสดุ ๕


นางสาวบังอร แนบตู้

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๕


นางวิลาวัลย์ คามตะสีลา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวพรรณิพร เสาหล่อน

ผู้ช่วยเจ้างานธุรการ


นางสาววิภาพร  เหล่าดิ้ม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 
 
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page