เทศบาลตำบลโพธิ์ไฃย จัดงานวันผู้สูงอายุประจำปี 2558 ในวันที่ 13 เมษายน 2558 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพธิ์ไชย โดยนางอุ่นเรือน สามหมอ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชยเปิดเผยว่า เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ได้เชิญผู้สูงอายุในพื้นที่ ทั้ง 10 หมู่บ้าน มาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุโดยมีวัตถุุประสงค์ให้ผู้สูงอายุได้แสดงกิจกรรมได้พบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ต่อกัน ซึ่งเป็นโอกาสที่ผู้สูงอายุที่จะได้มาพบกันแบบนี้ มีไม่บ่อยนัก อีกทั้งเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุที่เป็นที่เคารพรักของลูกหลาน และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมปลูกฝังให้เด็กรุ่นลูกหลานให้ความสำคัญต่อบุพการี ในงานจัดให้มีการประกวดการแสดงของผู้สูงอายุ และรดน้ำขอพรให้แก่ผู้สูงอายุ

หมวดหมู่รอง