วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ร่วมจัดขบวนแห่งานประเพณีสงน้ำพระเจ้าใหญ่มงคลไชยวานประจำปี ๒๕๕๘ โดยส่วนราชการในอำเภอโคกโพธิ์ไชย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๕ แห่ง พร้อมใจกันจัดขบวนแห่ จากวัดอัมพาผล ตำบลบ้านโคกมุ่งสู่วิหารพระเจ้าใหญ่มงคลชัยวานบ้านโพธิ์ไชย หมู่ ๔,๖ ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

หมวดหมู่รอง